Booking All ให้บริการในการทำวีซ่าท่องเที่ยว และ เป็นตัวกลางในการยื่น วีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และ ยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ท่องเที่ยว ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอน ต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่ กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทาง ต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลา ในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยวของ ประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์

              สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

_
_
Live Help